მოხმარების წესები

საიტის gacnoba.ge ადმინისტრაცია (შემდგომში საიტი) გთავაზობთ მომსახურებებს (მომსახურება) საიტის იმ პირობებით, რომლებიც ამ საიტის გამოყენების ინსტრუქციაშია აღწერილი.

1. იკრძალება

1.1. სექსუალური ხასიათის მეტსახელების, უხამსი, ზოგადად მიღებული ზნეობის ნორმების დარღვევა, ინდივიდუალური მომხმარებლების ან მომხმარებელთა ჯგუფების შეურაცხყოფა (ეთნიკური, რელიგიური ან სხვა ნიშნით).
1.2. მეტსახელების რეგისტრაცია საიტის მომხმარებლების შეგნებულად შეცდომაში შეყვანის მიზნით (Admin, Moder, moderator და ა.შ.), ასევე სხვა მომხმარებლის მეტსახელების კლონირება.
1.3. თქვენს პროფილში უცენზურო არაჰუმანური სურათების ღიად (ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფორმით) დამატება.
1.4. მეტსახელების რეგისტრაცია, რომლებიც ემთხვევა ცნობილი ადამიანების, ჯგუფების, სავაჭრო ნიშნების და ა.შ. ასეთი მეტსახელები შეიძლება წაიშალოს საიტის ადმინისტრაციამ საავტორო უფლებების მფლობელის მოთხოვნით.
1.5. უხამსი სიტყვების გამოყენება.
1.6. სხვა მომხმარებლის შეურაცხყოფა.
1.7. ეთნიკური და რელიგიური მტრობის გაღვივება.
1.8. ნებისმიერი ინდიკატორის მიზნობრივი პოპულარიზაცია (ნიშანი, კომენტარების რაოდენობა და ა.შ.).
1.9. მომატების მიზნით ასაკის არასწორად მითითება ანკეტაში.
1.10. შეტყობინებების მასობრივი გაგზავნა საიტის მომხმარებლების თანხმობის გარეშე.
1.11. ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს საიტისა და მისი სერვისების ან მომხმარებელთა პირადი გვერდების ნორმალური ფუნქციონირების დარღვევას.
1.12. საიტის ადმინისტრაციის სპეციალური ნებართვის გარეშე ავტომატიზირებული სკრიპტების (პროგრამების) გამოყენება საიტის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად ან საიტთან და მის მომსახურებებთან ურთიერთობისთვის.
1.13. საკუთარი ანგარიშის გაყიდვა ან სხვა პირისთვის გადაცემა. ადმინისტრაცია მსგავს ქმედებებს თაღლითობად ჩათვლის.
1.14. ნებისმიერი ხერხით, მათ შორის ნდობის ბოროტად გამოყენებით, გატეხვით, მცდელობა სხვა მომხმარებლის მეტსახელზე წვდომის მიღებაზე.
1.15. მოითხოვოთ (მიიღოთ) ნებართვა რომელიმე სერვისზე გარდა იმ ხერხისა რომელიც ნებადართულია ინტერფეისით და წარმოდგენილია საიტზე ადმინისტრაციის მიერ.


2. აკრძალული მასალების განთავსება

2.1. პორნოგრაფიული ხასიათის, ასევე ფოტოები, რომლებიც შეიცავს შიშველი არასრულწლოვნების გამოსახულებებს.
2.2. ფოტოები რომლებიც შეიცავს სისასტიკისა და ძალადობის სცენებს, სიკვდილის სურათებს და ა.შ..
2.3. ზოგადად მიღებული მორალური სტანდარტების დარღვევა ან/და რაიმე სახის სექსუალური გადახრის დამკვიდრება.
2.4. მესამე პირის უფლებების დარღვევა.
2.5. ცალკეული მომხმარებლების ან მომხმარებელთა ჯგუფების შეურაცხყოფა ეთნიკური, რელიგიური ან სხვა ნიშნით.
2.6. რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური ან/და რელიგიური მტრობის გაღვივებას.
2.7. ნაცისტური სიმბოლოების პროპაგანდა.
2.8. რაც შეიცავს თვითმკვლელობის საშუალებებისა და მეთოდების აღწერას, მისი ჩადენის ნებისმიერ წაქეზებას.
2.9. დანაშაულებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა ან დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენისათვის რჩევების, ინსტრუქციების ან მითითებების შემცველობის.
2.10. მესამე პირის მისამართების, ტელეფონის ნომრების, ფოტოების და სხვა პირადი მონაცემების განთავსება მათი თანხმობის გარეშე.
2.11. მასალების განთავსება, რომელიც შეიცავს საფრთხეებს, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, შეურაცხყოფს პატივს და ღირსებას ან საქმიან რეპუტაციას, ან არღვევს სხვა მომხმარებლების ან მესამე მხარის კონფიდენციალურობას.
2.12. ნებისმიერი სახის სარეკლამო ინფორმაციის განთავსება მედია ფაილებში, შეტყობინებებში, კომენტარებში და ა.შ..
2.13. ადმინისტრაციის თანხმობის გარეშე ნებისმიერი მასალის განთავსება კომერციული მიზნებისთვის.
2.14. მავნე ფაილების განთავსება.
2.15. ნებისმიერი მასალის განთავსება, რომელიც არღვევს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებს ან ინტერესებს, ასევე საქართველოს ფედერაციის და დსთ-ს ქვეყნების კანონმდებლობის მოთხოვნებს.


3. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი

3.1. მომხმარებლების მიერ გამოქვეყნებული მასალების შინაარსის შესახებ, მათი შესაძლო შეუსაბამობას მოქმედ კანონთან ან შეურაცხმყოფელ ხასიათთან.
3.2. მომხმარებლების მიერ საიტზე გამოქვეყნებული მომსახურების, ინფორმაციის, სურათების ან სხვა მასალების ხარისხისა და მათი ზოგადად მიღებული სტანდარტების ან მომხმარებლის მოლოდინების შესაძლო შეუსაბამობისთვის.
3.3. ნებისმიერი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის და მოგების დაკარგვისთვის, თუნდაც ეს იყო საიტის გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის შედეგი.
3.4. მესამე მხარის მიერ ინფორმაციის გამოყენება საიტის შიგნით.
3.5. საიტის საიმედოობის, ხარისხისა, სიჩქარისა და მომხმარებლის მასალების უსაფრთხოებაზე.


4. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას

4.1. წაშალოს თქვენი ანგარიში, თუ მასში 6 თვის განმავლობაში არ ხართ შესული.
4.2. სპეციალური გაფრთხილების გარეშე წაშალოს (შეცვალოს) ნებისმიერი თქვენს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომლებიც არღვევს მოცემულ წესებს ან შეთანხმების პირობებს ადმინისტრაციას და მომხმარებელს შორის.
4.3. სპეციალური გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს ან წაშალოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც გამოაქვეყნებთ, თუ ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ ეს ინფორმაცია არასასურველია საიტისთვის.
4.4. წაშალოს თქვენი ანგარიში ან დაგიწესოთ შეზღუდვა საიტის რომელიმე სერვისზე წვდომაზე. საიტის გამოყენების წესების ან საქართველოს ფედერაციის და დსთ-ს ქვეყნების კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში.
4.5. წაშალოს თქვენი ანგარიში ან შეგიზღუდოთ საიტის რომელიმე სერვისზე წვდომა, თუ ადმინისტრაციამ აღმოაჩინა, რომ, მისი აზრით, თქვენ საფრთხეს უქმნით საიტს ან/და მის მომხმარებლებს. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამგვარი ქმედებებით.


5. დამატებითი პირობები

5.1. მომხმარებლების მიერ საიტზე განთავსებული მასალების ნებისმიერი გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ ავტორთა თანხმობით.
5.2. საიტის ნებისმიერ ნაწილში ინფორმაციის განთავსებით, მომხმარებელი ავტომატურად ანიჭებს ადმინისტრაციას არაექსკლუზიურ უფლებას გამოიყენოს იგი კოპირების, საჯარო გამოყენების, რეპროდუქცირების, დამუშავების, თარგმნისა და განაწილების მეშვეობით საიტის მიზნებისათვის ან მათთან დაკავშირებით, მათ შორის მის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით. მითითებული მიზნებისათვის ადმინისტრაციას შეუძლია აწარმოოს სამუშაოები ან მომხმარებლის ინფორმაცია შეიტანოს შესაბამის კოლექციებში, შეასრულოს სხვა მოქმედებები, რომლებიც ემსახურება მითითებული მიზნების მიღწევას.
5.3. ადმინისტრაციის მიერ საიტის გამოყენების წესების შეცვლა შესაძლებელია სპეციალური გაფრთხილების გარეშე.
5.4. საიტის გამოყენების გაგრძელება მომხმარებლის მიერ ნიშნავს იმას რომ ის ეთანხმება წესებში ან შეთანხმებაში შეტანილ ან დამატებულ ცვლილებებს.

 

 

სამომხმარებლო შეთანხმება

1. ხელშეკრულების თემა და ძალაში შესვლა

1.1. შეთანხმება არეგულირებს მომხმარებელს და სოციალურ ქსელს შორის ურთიერთობას gacnoba.ge (შემდგომში - ადმინისტრაცია), სხვა მხრივ, მომხმარებელს უქმნის წარმოდგენას საიტის გამოყენების შესახებ gacnoba.ge (შემდგომში - სერვისი) და ინფორმაციას ინორმაციას აწვდის იმის შესახებ თუ როგორ უნდა გამოიყენოს სერვისის ინსტრუმენტები.
1.2. ეს შეთანხმება ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ააქტიურებს ჰიპერბმულს, რომელიც დაასრულებს რეგისტრაციის პროცედურას და მომხმარებელს საშუალებას მისცემს დაიწყოს სიატის გამოყენება, ამ შეთავაზების მიღების დადასტურება ხდება მომხმარებლის მიერ, რომელიც გამოხატავს თანხმობას მის პირობებზე ვებ – გვერდზე რეგისტრაციის პროცედურის დასრულებისას gacnoba.ge და მოქმედებს მომხმარებლის მიერ მომსახურების გამოყენების მთელი პერიოდის განმავლობაში.


2. გამოყენებული ტერმინები

2.1. სერვისი - პროგრამული პაკეტი, რომელიც მდებარეობს ინტერნეტში მისამართზე gacnoba.ge და უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის WEB ინტერფეისის მიწოდებით მომსახურებას, იმ პირობებით, რომლიც ამ ხელშეკრულებაში და წესებშია წარმოდგენილი.
2.2. მომხმარებელი — ფიზიკური პირი, რომელიც ნებაყოფლობით დარეგისტრირდა საიტზე, რომელიც ამ შეთანხმების ერთ-ერთი მხარეა.
2.3. ანგარიში — ანგარიში, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას, რომელსაც მომხმარებელი თავის შესახებ გვაწვდის სერვისზე დარეგისტრირებისას.
2.4. რეგისტრაცია — პროცედურა, რომლის დროსაც მომხმარებელი იძლევა მონაცემებს საკუთარი თავის შესახებ ადმინისტრაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად (მეტსახელი და პაროლი).
2.5. მომხმარებლის სახელი — მომხმარებლის სახელი, რომელიც მის მიერ არის მითითებული რეგისტრაციის დროს, რათა გამოყენებულ იქნეს მომხმარებლის იდენტიფიკაციისთვის და გამოიყენება პაროლთან ერთად მომხმარებლის საიტის სერვისებზე წვდომის მისაღებად.
2.6. პაროლი — ალფანუმერული კოდი, რომელიც მითითებულია მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის დროს, რომელიც ამ მხარის ორივე მხარის მიერ საიდუმლოდ ინახება მესამე პირებისაგან და გამოიყენება შესვლასთან ერთად, საიტის სერვისებზე მომხმარებლის წვდომის მისაღებად ადმინისტრაციას არ აქვს თქვენსმიერ შეყვანილ პაროლზე წვდომა ის არის დაშიფრულ მდგომარეობაში.
2.7. მომხმარებლის მიერ შეყვანილი მეტსახელი და პაროლი მხარეთა მიერ აღიარებულია, როგორც მომხმარებლის ხელნაწერი ხელმოწერის ანალოგი.
2.8. მომხმარებლის პირადი რეგისტრაციის მონაცემები — რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ ნებაყოფლობით მოწოდებული მონაცემები. მონაცემები ინახება ადმინისტრაციის მონაცემთა ბაზაში და გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ შეთანხმების, წესების და საქართველოს ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
2.9. ფოტოგალერია — მომსახურება, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ ელექტრონული ფორმით ფოტო მასალების შენახვისა და გამოსაქვეყნებლად, იმ პირობით, რომ მომხმარებელს ამის იურიდიული საფუძველი აქვს საქართველოს ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად, ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში კანონმდებლობის ჩათვლით.
2.10. საზოგადოებები — სხვადასხვა თემების რამდენიმე მომხმარებელთან ერთად განსახილველად განკუთვნილი ადგილი, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც დაუშვებელია ამ ხელშეკრულებით, წესებით ან საქართველის კანონმდებლობით.
2.11. ბლოგი — მომხმარებლის პირადი ელექტრონული დღიური, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ მასალა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმებას, წესებს ან საქართველოს ფედერაციის მოქმედ კანონმდებლობას.
2.12. მასალები — ინფორმაცია ნებისმიერი ფორმით: ტექსტი, აუდიო, ვიდეო, გრაფიკული ფაილები, ფოტო სურათები და ნებისმიერი სხვა), რომელიც მომხმარებელმა გამოიყენა (მათ შორის შენახული, განაწილებული, გადაცემული და ა.შ.


3. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

3.1. ადმინისტრაციის მოვალეობები და ვალდებულებები

3.1.1. ადმინისტრაციას ეკისრება ვალდებულება უზრუნველყოს მომხმარებლის სერვისზე წვდომა და სერვისების და ინსტრუმენტების გამართული მუშაობა.
3.1.2. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას გააკონტროლოს მომხმარებლის საქმიანობა, როგორ იყენებს მის სერვისებს და ხელი შეუშალოს ნებისმიერი მასალის გამოქვეყნებას, რომელიც არღვევს წინამდებარე შეთანხმებას და წესებს არღვევს.
3.1.3. მომხმარებელი თანახმაა, რომ ადმინისტრაციას შეუძლია გამოიყენოს (დაამუშაოს და ა.შ.) მომხმარებლის მიერ მითითებული პირადი მონაცემები რეგისტრაციის დროს სერვისთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარების მიზნით, ასევე გაგზავნოს მომხმარებლის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე სარეკლამო და ინფორმაციული სახის შეტყობინებები თავისი შეხედულებისამებრ.
3.1.4. ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას, ტექნიკური დახმარება გაუწიოს მომხმარებელს კითხვებზე ქვემოთ მითითებული მეთოდების გათვალისწინებით.
3.1.5. ტექნიკური დახმარების გაწევა ხდება მომხმარებლისთვის მაშინ როდესაც ის წარმოადგენს მის წერილობით მოთხოვნას, სწორად განათავსებს დახმარების განყოფილებაში თავის კითხვას ან თხოვნას. სპეციალისტის კონსულტაცია შესაძლებელია გაგეწიოთ შემდგომ თემებზე: რეგისტრაცია და პრობლემები რეგისტრაციის დროს, სერვისის ფუნქციონირება და მისი ინსტრუმენტები, პაროლის აღდგენა მისი დაკარგვს შემთხვევაში. კონსულტაციის მიღება არ ხდება: მოწყობილობის პარამეტრების შესახებ, პროგრამული დახმარება ან მომხმარებლი ინტერნეტით უზრუნველყოფის კუთხით, ასევე სხვა კითხვებზე რომლებსაც არ აქვთ შეხება სერვისთან.
3.1.6. ადმინისტრაცია არ იღებს ვალდებულებას დააბრუნოს მასალები რომელიც მომხმარებელს შემთხვევით ან გამიზნულად შეიძლება წაეშალოს ან დაეკარგოს სერვერის გამოყენებისას.

3.2. მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები

3.2.1. მომხმარებელს უფლება აქვს ისარგებლოს სერვისის იმ გზებით, რომლებიც არ არის აკრძალული ამ ხელშეკრულებით წესებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
3.2.2. აუდიო, ვიდეო, გრაფიკული ფაილების, ფოტო სურათების და სხვა მასალების განთავსებაზე სერვისში, მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, არ დაარღვიოს მესამე მხარის ინტელექტუალური და მორალული უფლებები.
3.2.3. სერვისის მუშაობაში ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი მიიღებს შეტყობინებებს, რომლებიც ნებადაურთავია ფოსტით რომლეებიც შეიცავს ამ ხელშეკრულებით და წესებით აკრძალულ მასალებს, მათ შორის საფრთხეებს ან ფაილებს ვირუსის, თუ მომხმარებელი აღმოაჩენს ფაქტებს, რომლებიც დასაჯერებელია რომ მისი წვდომა გამოიყენა არაავტორიზებულმა პირმა, მომხმარებელს უფლება აქვს დაუკავშირდეს ადმინისტრაციას სიტუაციის გასარკვევად და მიიღოს საჭირო ზომები.
3.2.4. მომხმარებელი პასუხისმგებელია პაროლზე. შესვლის დროს მესამე მხარის წვდომის მიღმა და მათი დროული შეცვლა დაკარგვის ან სხვა საჭიროების შემთხვევაში.


4. ინტელექტუალური უფლებები

4.1. სერვისის შემადგენელი ნაწილები და ინდივიდუალური კომპონენტები (მონაცემთა ბაზები, კოდები, ნოუ-ჰაუ, ალგორითმები, დიზაინის ელემენტები, შრიფტები, ლოგოები, აგრეთვე ტექსტი, გრაფიკა და სხვა მასალები), ინტელექტუალური ობიექტებია. ეროვნული და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად დაცული ქონება, რომელთა ნებისმიერი გამოყენებაც ნებადართულია მხოლოდ საავტორო უფლებების მფლობელის ნებართვით.
4.2. 4.1 მუხლში მითითებული პუნქტების უკანონო გამოყენება. ამ ხელშეკრულების მიხედვით ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების გამოყენება ითვალისწინებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.
4.3. მომხმარებელს არა აქვს რეპროდუქცირების უფლება , დუბლირება და სხვაგვარად კოპირება, განაწილება, შეცვლა, სხვაგვარად დამუშავება, მათ კომპონენტებთან მიმართებაში. აკრძალულია სერვისის ნებისმიერი კომპონენტის გამოყენება, როგორც სხვა საიტების, პროგრამული პროდუქტების, საძიებო სისტემების, სხვა ნამუშევრებისა და მასთან დაკავშირებული უფლებების ობიექტების გამოყენება, კოპირება ან სხვაგვარად გამოყენება მატერიალური სარგებლის მისაღებად.
4.4. ინტელექტუალური საკუთრების ყველა ობიექტი, მათ შორის მომხმარებლის ანგარიშის მონაცემები, რომლებიც განთავსებულია მომხმარებლის მიერ სერვისზე, არის სერვისის საკუთრება და მათი წაშლა შეუძლებელია მომხმარებლის მოთხოვნით, თუ ადმინისტრაციამ არ დაადგინა სერვისის წესების დარღვევა.


5. დავების გადაწყვეტა და პრეტენზიების დაკმაყოფილება

5.1. ყველა დავა და პრეტენზია რეგულირდება ამ შეთანხმების დებულებების საფუძველზე, ხოლო თუ ისინი არ მოგვარდება - საქართველოს ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5.2. მომხმარებლის ნებისმიერი კითხვა, კომენტარი და სხვა მიმოწერა უნდა გაეგზავნოს საიტის მთავარ ადმინისტრატორს პირადი ფოსტის გაგზავნით. ადმინისტრატორი არ არის პასუხისმგებელი და არ იძლევა გარანტიას, რომ პასუხობს გამოგზავნილ კითხვაზე, კითხვაზე, წინადადებასა და მისთვის სხვა ფორმით გაგზავნილ სხვა ინფორმაციაზე.
5.3. ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი პრეტენზიები, რომლებიც ეხება მესამე მხარის ინტელექტუალური უფლებების დარღვევას, მომხმარებელი უგზავნის ადმინისტრატორს პრეტენზიას. ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას, უპასუხოს ამ პრეტენზიას სარჩელში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე წერილის გაგზავნით, რომელშიც მითითებულია მისი პოზიცია . ამავდროულად, ადმინისტრაციის მიერ არ განიხილება მომხმარებლების პრეტენზიები, რომელთა იდენტიფიცირება შეუძლებელია რეგისტრაციის დროს მათმიერ გაცემული მონაცემების საფუძველით (ანონიმური პრეტენზიების ჩათვლით). თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ადმინისტრაციის მიერ მოთხოვნის საპასუხოდ მითითებულ მიზეზებს, მისი მოგვარების პროცედურა განმეორდება მომხმარებლისგან დასაბუთებული პასუხის გაგზავნით. თუ სარჩელის მოგვარება შეუძლებელია მოლაპარაკებების გზით, დავა წყდება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
5.4. მომხმარებელი და ადმინისტრაცია თანხმდებიან, რომ ყველა შესაძლო დავა რომელიც შეთანხმებასთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიშვას განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის და ადმინისტრაციის მდებარეობის შესაბამისად .


6. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა

6.1. ეს ხელშეკრულება მხარეებს შორის გაფორმებულია განუსაზღვრელი ვადით, მომხმარებლის მიერ სერვისის უწყვეტი გამოყენების პირობით.
6.2. თუ მომხმარებელი არ იყენებს სერვისს, ისევე როგორც მომხმარებლის მიერ ამ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, ადმინისტრატორს უფლება აქვს შეწყვიტოს მომხმარებლის მეტსახელი და პაროლი. მომხმარებლის მეტსახელი და პაროლი შეინახება მომხმარებლის მიერ სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობის შეწყვეტის შემდეგ ხელახლა გააქტიურების შესაძლებლობით. გასააქტიურებლად მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ადმინისტრატორს რეაქტივაციისთვის.


7. დამატებითი პირობები

7.1. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად და მომხმარებლების წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები, ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიის გვერდზე განთავსებისას:
7.2. მომხმარებლის ხელშეკრულების ახალ დამატებული დებულებები სავალდებულო ხდება საიტის ყველა ადრე რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის.